Energy Monitoring

 

Nieuws

Energiemonitoring en het energieakkoord

27-06-2014

Op 20 juni is de voortgangsrapportage van het Energieakkoord voor Duurzame groei gepresenteerd. De voortgangsrapportage toont een eerste stap in het proces naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening, belangrijke doelen van het vorig jaar gesloten Energieakkoord voor duurzame groei. De uitvoering begint op stoom te komen: 139 van de 159 afspraken staan in de steigers. Doel van het energieakkoord is het versterken van de economie en bereiken van duurzame groei. Hiervoor zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.

  • Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar;
  • Een toename van het aandeel aan hernieuwbare energieopwekking naar 16% in 2023 (is nu 4%);
  • Het creëren van ten minste 15.000 voltijdbanen.

Energiebesparing

Het uitvoeren van plannen om energie te besparen is een goed uitgangspunt, maar uiteindelijk gaat het erom dat daadwerkelijk energie bespaard wordt. Dit is enkel na te gaan door het energieverbruik te monitoren. Ook vóór de uitvoering van besparende maatregelen kan energiemonitoring helpen om te bepalen of het uitvoeren van de maatregelen zinvol is.

Binnen de wet milieubeheer is vastgelegd dat industriële bedrijven de verplichting hebben om energie te besparen. Het komt er op neer dat bedrijven energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder verplicht moeten uitvoeren. De handhaving hierop verschilt momenteel per gemeente of provincie. In het energieakkoord is vastgelegd dat meer aandacht besteedt wordt aan de handhaving van de wet milieubeheer. Bedrijven worden dan ook sneller verplicht tot het uitvoeren van een energieonderzoek. Daarnaast gaat de overheid een lijst met erkende energiebesparende maatregelen opstellen. Deze lijst kan door bedrijven worden gebruikt om potentiële maatregelen te identificeren. Door het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de verplichting van de wet milieubeheer. Indien maatregelen niet worden uitgevoerd, moet worden onderbouwd waarom niet.

Door het verbruik per installatie of installatiegroep te beschouwen is eenvoudig te zien wat het uitvoeren van een maatregel aan besparing kan opleveren. Als duidelijk is wat de potentiele besparing is, kan op basis van de verwachte investeringskosten besloten worden om wel of niet tot uitvoering over te gaan. Tevens kan, met behulp van monitoringsgegevens, aan het bevoegd gezag worden getoond waarom een maatregel anders is uitgevoerd dan voorgeschreven in de maatregelenlijst.

Door middel van monitoring is jaarlijks te zien wat de besparing ten opzichte van het jaar ervoor is. Hierdoor kan eenvoudig aan het bevoegd gezag worden aangegeven welke inspanningen zijn gedaan en tot welke resultaten dit heeft geleid. Naast het totale energieverbruik kan ook het specifiek energieverbruik (per ton productie) en de basislast inzichtelijk worden gemaakt. Energiemonitoring kan daarnaast MJA-deelnemers helpen om het invullen van het e-MJV (elektronisch milieu jaarverslag) te vereenvoudigen. Met energiemonitoring staan feitelijk alle gewenste getallen voor het e-MJV bij elkaar.

Duurzame energie

Bedrijven die gebruik maken van duurzame energiebronnen binnen de onderneming kunnen de prestatie van deze installaties monitoren. Hierdoor is te zien wat de prestaties van deze energiebron zijn en of hiermee het aandeel duurzame energie binnen de organisatie vergroot wordt. Daarnaast is te zien onder welke omstandigheden de installatie optimaal werkt, zodat hier op gestuurd kan worden.

Voor meer informatie over het energieakkoord, kijk op www.energieakkoordser.nl